EUCIP - Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) od 2007 roku realizuje na terenie Polski program certyfikacji EUCIP czyli Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka. Głównym celem programu jest możliwość potwierdzenia wiedzy i umiejętności informatycznych przez osoby, które nabyły je (w całości lub części) w sposób nieformalny (nie posiadają dyplomów ukończenia szkół, kursów, szkoleń, itp.) EUCIP pozwala na formalne potwierdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności, międzynarodowym certyfikatem na licencji CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies - Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych).

Certyfikat dostępny jest na dwóch poziomach: Core oraz Professional.

EUCIP Core – poziom podstawowy (bazowy), który wymaga od kandydata szerokiej znajomości podstawowych aspektów w zakresie informatyki. Poziom składa się z trzech modułów (egzaminów):

Egzamin z każdego modułu składa się z 45 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu to 60 minut, a żeby uzyskać wynik pozytywny (zaliczyć egzamin) egzaminowany musi udzielić minimum 60% poprawnych odpowiedzi w teście. Każdy z modułów jest zdawany niezależnie jako osobny egzamin, a kolejność przystępowania do modułów nie jest narzucona. Oznacza to, że można przystąpić do egzaminu z dowolnego modułu, następnie zakończyć proces certyfikacji na jednym, dwóch lub trzech modułach.

Wydanie certyfikatu EUCIP Core, jest możliwe jedynie dla osób które zaliczyły wszystkie trzy moduły (A, B, C). W przypadku pozytywnego wyniku tylko dla 1 lub 2 modułów, PTI może wydać odpowiedni certyfikat (zaświadczenie), potwierdzający zaliczenie jedynie wybranych zakresów EUCIP Core.

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, zdający może ponownie przystąpić do testu z tego samego modułu. Test realizowany jest z wykorzystaniem systemu informatycznego, a dzięki rozbudowanej sieci partnerów i egzaminatorów, PTI może przeprowadzić egzamin niemal w każdym miejscu na terenie Polski. Miejscem egzaminowania mogą być centra egzaminacyjne, jak również inne lokalizacje, do których po wcześniejszym uzgodnieniu, skierowane zostaną mobilne stanowiska egzaminacyjne.

Ceny (brutto) egzaminów dla poziomu podstawowego wynoszą:

  • 400 zł pierwszy egzamin z jednego dowolnego modułu EUCIP Core (wliczona opłata rejestracyjna zdającego)
  • 300 zł – każdy kolejny oraz poprawkowy egzamin z jednego dowolnego modułu EUCIP Core dla zarejestrowanego zdającego,
  • 300 zł – wydanie międzynarodowego certyfikatu EUCIP Core (dostępne tylko dla osób posiadających zaliczone wszystkie 3 moduły).

Dla poziomu EUCIP Core, Polskie Towarzystwo Informatyczne wydało materiały dydaktyczne w formie 3 książek, każda dedykowana dla wybranego modułu. Pozwalają one na powtórzenie, doprecyzowanie, uzupełnienie, a przede wszystkim uporządkowaniem wiedzy kandydata przed egzaminem EUCIP. Książki można zakupić poprzez kontakt z Polskim Towarzystwem Informatycznym.

EUCIP Professional - poziom specjalistyczny przeznaczony dla informatyków posiadających udokumentowane doświadczenie. Poziom sprawdza szczegółowe kompetencje, właściwe dla wybranej specjalizacji, nabywane przez kandydata podczas nauki, w trakcie uczestnictwa w modułach edukacyjnych oraz poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.eucip.pl
Indywidualne zapytania proszę kierować na adres: grzegorz.szyjewski@pti.org.pl