Polskie Towarzystwo Informatyczne
EUCIP> Polskie Towarzystwo Informatyczne
Cele i środki działalności
 

Cele i środki działania Towarzystwa które zostały zapisane w Statucie i są przez nas realizowane :

 • popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki i doskonalenia metod jej efektywnego wykorzystania w gospodarce narodowej;
 • podnoszenie poziomu wiedzy i etyki zawodowej oraz kwalifikacji członków, a także oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się informatyką;
 • ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym;
 • popularyzacja w społeczeństwie zagadnień informatyki i jej zastosowań;
 • reprezentowanie członków Towarzystwa, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa, władz oraz stowarzyszeń w kraju i za granicą.

Towarzystwo osiąga swoje cele przez:

 • współdziałanie z właściwymi jednostkami gospodarczymi, instytucjami, komitetami i towarzystwami naukowymi oraz stowarzyszeniami naukowo-technicznymi krajowymi i zagranicznymi, organizacjami politycznymi i zawodowymi w dziedzinach objętych działalnością Towarzystwa;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej poprzez organizowanie kursów, konferencji, odczytów, wystaw, wycieczek krajowych i zagranicznych, pokazów technicznych, konkursów, działalności wydawniczej i popularyzatorskiej w dziedzinach objętych działalnością Towarzystwa na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów;
 • organizowanie kongresów, konferencji oraz narad naukowych i naukowo - technicznych, krajowych i międzynarodowych;
 • prowadzenie prac mających na celu podnoszenie jakości urządzeń informatycznych oraz inicjowanie, opracowanie i opiniowanie norm dotyczących informatyki, a także opiniowanie państwowych programów i planów w dziedzinie informatyki;
 • współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami przy opracowaniu metod i programów nauczania i szkolenia w zakresie informatyki;
 • popieranie wynalazczości i ruchu racjonalizatorskiego w zakresie informatyki;
 • organizowanie dla swoich członków wyjazdów naukowych i studialnych, praktyk i stażów krajowych i zagranicznych;
 • inicjowanie tworzenia funduszów stypendialnych w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami;
 • wnioskowanie i opiniowanie wykorzystania stypendiów z funduszów organizacji zagranicznych dla członków Towarzystwa;
 • organizowanie i prowadzenie klubów i innych ośrodków oraz akcji i imprez mających na celu poprawę zawodowych kwalifikacji członków Towarzystwa;
 • udzielanie pomocy członkom Towarzystwa w sprawach związanych z wykonywaniem przez nich zawodu informatyka;
 • zgłaszanie i opiniowanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród państwowych dla członków Towarzystwa.

Formy naszej działalności

 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne